cases

In sommige gevallen kan aansprakelijkheid voor veroorzaakte schade niet worden vermeden, maar kan wel worden gediscussieerd over de omvang van de aansprakelijkheid. Dat is het geval als schadeposten niet in zodanig verband staan met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem niet als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend. Het ontbreken van een zodanig verband kan worden beargumenteerd op basis van alle omstandigheden van het geval. Dat de schuldenaar dan wel met sterke argumenten moet komen, blijkt uit de volgende zaak voor de Rechtbank Eindhoven.

Op 24 april 2017 vond op een spoorwegovergang een aanrijding plaats tussen een trein, rijdend onder toelating van spoorwegmaatschappij “X”, en een grondverzetmachine in eigendom van “Y”. Een medewerker van Y reed met de machine op de openbare weg, toen deze stil viel op de spoorwegovergang. De machinist van de aankomende trein kon niet meer tijdig remmen.

De locomotief werd door X geleased een leaseovereenkomst waarop Duits recht van toepassing was. Tijdens de reparatie van de locomotief kon de leasemaatschappij contractueel aanspraak blijven maken op betaling van de leasetermijnen. X is de termijnen verschuldigd gebleven totdat de locomotief onbeschadigd bij de leasemaatschappij werd ingeleverd. X heeft Y aansprakelijk gesteld voor deze schade van in totaal € 728.000,-.

In geschil was de vraag of deze aanzienlijke schadepost in redelijkheid toegerekend kon worden aan de aanrijding. De gevorderde schade betreft geen directe materiële schade, maar schade die X heeft geleden op grond van contractuele verplichtingen. Y vond niet dat deze schade het voorzienbare gevolg was van de aanrijding en redelijkerwijs aan haar kon worden toegerekend, onder meer omdat het afspraken tussen de leasemaatschappij en X betrof.

De rechtbank oordeelde dat mits naar Duits recht de aanspraak van de leasemaatschappij is de schade bestaande uit doorbetaalde leasetermijnen (vermogens)schade is die voor vergoeding in aanmerking komt. Het gevorderde kan dan als schade worden beschouwd aangezien X verplicht was leasetermijnen te voldoen, maar ten gevolge van het ongeval geen locomotief tot haar beschikking had, aldus de rechtbank. Het feit dat de schade hoog is vanwege de inhoud van de leaseovereenkomst en de duur van de reparatie staan niet aan toewijzing in de weg, aldus eveneens de rechtbank.

Omdat de rechtbank partijen eerst nog wil laten uitlaten over Duits recht, bleef het bij dit voorlopige oordeel. Duidelijk is wel dat om de omvang van aansprakelijkheid met succes aan te vechten de schuldenaar met een sterk verhaal moet komen.