cases

Er zijn weinig mensen in de logistieke branche die ze nog nooit zijn tegengekomen: de Nederlandse Expeditievoorwaarden. Na ongeveer veertien jaar vond het FENEX-bestuur het tijd voor een nieuwe versie van deze algemene voorwaarden voor expediteurs. Hoewel de wijzigingen in de nieuwe FENEX-voorwaarden niet wereldschokkend zijn, maakt de wijdverbreidheid ervan het toch van belang op de hoogte te zijn van de belangrijkste veranderingen.

Allereerst is er veel veranderd in de opbouw van de FENEX-voorwaarden. Er is een artikel met definities opgenomen, de tussenkopjes zijn gewijzigd en enkele artikelen zijn aangepast op bewoording en taalgebruik. Meer dan in de oude voorwaarden krijgt de expediteur de opdracht om waar mogelijk in overleg te treden met de opdrachtgever, wat mogelijk een aantal problemen tussen de opdrachtgever en expediteur kan voorkomen.

Nieuw is artikel 3 van de FENEX-voorwaarden, wat de bevoegdheid van de expediteur regelt met betrekking tot het contracteren met derden. De rechten en plichten die uit de door de expediteur met de derde gesloten overeenkomst voortvloeien komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Aan het artikel dat de douanewerkzaamheden van de expediteur regelt zijn twee leden toegevoegd. De expediteur heeft nu de bevoegdheid om de douanewerkzaamheden te beëindigen indien blijkt dat onjuiste of onvolledige gegevens ter beschikking zijn gesteld op basis waarvan expediteur de opdracht tot het verrichten van douaneformaliteiten niet zou hebben aanvaard.

Voorts is belangrijk om stil te staan bij de wijzingen aan de aansprakelijkheidsregeling in de FENEX-voorwaarden. De verandering die het meest in het oog springt is het vervallen van de limiet van 4.000 SDR per zending, waardoor slechts het algemene maximum van 10.000 SDR geldt. Verder wordt in de nieuwe aansprakelijkheidsclausule uitgebreid stilgestaan voor welke schade en kosten de opdrachtgever precies aansprakelijk is.

Het nieuwe artikel 18 van de FENEX-voorwaarden regelt de bevoegdheid van de expediteur om in bepaalde gevallen met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, bijvoorbeeld als de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard. Zowel de opdrachtgever als de expediteur kunnen onder bepaalde voorwaarden de overeenkomst opzeggen als de ander toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.

In hoeverre de nieuwe en aangepaste artikelen uiteindelijk standhouden in rechte, zal afhangen van de specifieke situatie en de uitleg van de bepalingen door de rechter of arbiter.

De nieuwe FENEX-voorwaarden zullen op 1 mei 2018 worden gedeponeerd. De huidige versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden van 1 juli 2004 wordt met ingang van 1 mei 2018 ingetrokken. Voor expediteurs in Nederland volgt dan de belangrijke taak om deze op de juiste wijze van toepassing te verklaren op hun expeditiewerkzaamheden.

In dat kader wordt ten slotte opgemerkt dat expediteurs bedacht moeten zijn op de tendens dat de toepasselijkheid van de FENEX-voorwaarden afhankelijk kan zijn van de inhoud van de overeenkomst. Collega Hans Flameling schreef eerder een artikel over een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam waarin de FENEX-voorwaarden door de rechtbank terzijde werden geschoven, omdat er geen expeditie- maar vervoerwerkzaamheden waren verricht.

Richard Latten / Bas Neureiter di Torrero