containers

De Nederlandse regering heeft de laatste jaren verschillende maatregelen genomen die een jurisdictiekeuze voor de Rechtbank Rotterdam aantrekkelijker maken voor partijen in de scheepvaart.

Geconcentreerde maritieme kennis

Om de kwaliteit te verhogen en het aantrekkelijker te maken om voor de Rechtbank Rotterdam te kiezen zijn er verschillende maatregelen genomen. Op 22 juni 2016 is de ‘Wet Concentratie Scheepvaartzaken bij de Rechtbank Rotterdam’ in werking getreden. Deze wet brengt met zich mee dat alle scheepvaart gerelateerde zaken in Nederland worden behandeld door de Rechtbank Rotterdam. De hoge concentratie van maritieme zaken in Rotterdam zorgt er voor dat elke zaak wordt behandeld door een ervaren rechter die goed op de hoogte is van de huidige stand van zaken in het maritieme recht.

Procederen in het Engels

Een andere stap die de Nederlandse regering heeft genomen om de Rechtbank Rotterdam aantrekkelijker te maken, is de introductie van de mogelijkheid om in maritieme en handelszaken in het Engels te procederen voor de Rechtbank Rotterdam. Dit betekent dat indien beide partijen hiermee instemmen de gehele procedure in het Engels zal worden gevoerd.

Geen plicht tot ‘general disclosure’

Een belangrijke reden om voor een procedure voor een Nederlands rechter te kiezen is het feit dat Nederland niet de rechtsfiguur ‘general disclosure’ kent. Anderzijds kan, als één van de partijen vermoedt dat de wederpartij of een derde partij documenten achterhoudt, er op grond van art. 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een vordering tot inzage in deze stukken worden ingediend. In zo’n geval moet de partij laten weten welke documenten hij wenst in te zien en waarom er belang is bij inzage in deze documenten. Dit alles om een zogenoemde ‘fishing expedition’ te voorkomen.

Scheepsbeslagen

Nederland staat bekend als een beslagparadijs, omdat het onder Nederlands recht relatief eenvoudig en goedkoop is om een beslag op vermogensbestanddelen van de debiteur te leggen in vergelijking met andere (Europese) jurisdicties. Dit geldt ook voor scheepsbeslagen, welke een efficiënte manier kunnen zijn om snel betalingen van openstaande facturen of vorderingen te verkrijgen. Als een beslagverzoek is ingediend bij de rechter wordt er binnen enkele uren verlof verleend, waarna de deurwaarder beslag kan leggen op het schip.

Conclusie

Bovenstaande illustreert dat de Rechtbank Rotterdam voor maritieme en transportzaken een uitstekend alternatief biedt voor procederen in common law landen.