kantoor uitzicht

Privacy kennisgeving Smallegange
 
Smallegange N.V. (hierna nader te noemen “Smallegange” of “wij”) draagt zorg voor uw persoonsgegevens overeenkomstig de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen als de “AVG”). Dit betekent dat u erop kunt rekenen dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld.
 
Met de onderstaande privacy kennisgeving wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Smallegange verwerkt. Deze privacy kennisgeving is recentelijk bijgewerkt op 1 juni 2018 en wij behouden ons het recht voor deze kennisgeving eenzijdig te wijzigen of nader aan te vullen. Bij grondige wijzigingen hieromtrent zult u hierover via de website worden geïnformeerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.
 
Persoonsgegevens
Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Smallegange verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
 • voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van onze events of bijeenkomsten;
 • alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.
Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Smallegange omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt. Zoals via wederpartijen, de Kamer van Koophandel of die via openbare bronnen aan ons bekend zijn geworden.
 
Doel verwerking
Smallegange verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden en onze dienstverlening te kunnen verbeteren en met u als betrokkene persoonlijk te kunnen communiceren. Smallegange verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • advisering, bemiddeling en verwijzing
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • innen van declaraties
 • bijhouden van statistieken betreffende het gebruik van onze website en/of om de website te analyseren en te verbeteren
 • marketing- en communicatie activiteiten, bijvoorbeeld de Smallegange nieuwsbrief en onze events
 • werving en selectie

Grondslag verwerking
Smallegange verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

Delen met derden
Smallegange deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Bijvoorbeeld het inschakelen van een derde partij namens en in opdracht van Smallegange, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Smallegange persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Smallegange uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Smallegange ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris of andere ingeschakelde derde partij bijvoorbeeld ten behoeve van een deskundigenrapport.

Om onze diensten aan te kunnen bieden kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal Smallegange erop toezien dat een dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de vigerende wet- en regelgeving.

Beveiliging
Smallegange zal zorgdragen voor het beveiligen en beschermen van uw persoonsgegevens, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek. Wij zullen passende en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Wanneer er derden worden ingeschakeld, zoals een IT-leverancier, zal Smallegange in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Cookies
Smallegange Advocaten gebruikt analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser worden verwijderd.

Social media
In de e-mails die u kunt ontvangen via ons kantoor zijn buttons en/of links opgenomen om onze webpagina te kunnen promoten en ons te volgen via LinkedIn. Smallegange houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via een dergelijke partij zoals LinkedIn. Het gebruik van die media is voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Bewaartermijn
Smallegange Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens door u aan ons zijn verstrekt, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Uw privacy rechten
Via onderstaande contactgegevens kunt u een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming sturen. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarbij Smallegange geen of niet de volledige uitvoering aan uw verzoek kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

U kunt uw verzoek richten aan: 

Mr. J.F. van der Stelt
Smallegange N.V.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Of schriftelijk naar het volgende adres:
Wilhelminakade 143
NL 3072 AP Rotterdam


Deze privacy kennisgeving is op 1 juni 2018 vastgesteld.