tarieven

Het honorarium van de advocaten wordt berekend op basis van het aantal aan de behandeling van een dossier bestede uren. De hoogte van de uurtarieven die voor compagnons, medewerkers en stagiaires gelden, kunnen worden opgevraagd. In zeer gecompliceerde of spoedeisende zaken, in zaken van een grote financiële omvang, op grond van het in een zaak bereikte resultaat, of op grond van de aard en duur van de relatie met de cliënt kan er aanleiding zijn om het in rekening te brengen honorarium aan te passen, zowel naar boven als naar beneden, in redelijke beoordeling, door ons kantoor.

Andere uitgaven zoals deurwaarders, griffierecht, koeriersdiensten, vertaalbureaus, reis- en verblijfkosten, enz. worden afzonderlijk in rekening gebracht.

BTW wordt in rekening gebracht, tenzij er een vrijstelling van BTW geldt.

Indien overeengekomen kan het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten van toepassing zijn. Indien expliciet van tevoren afgesproken, bestaat de mogelijkheid om een vaste prijs voor bepaalde werkzaamheden te geven zoals: scheepsbeslag; andere beslagen; kort geding; bepaalde vast omschreven werkzaamheden.

Ook is het mogelijk om een afspraak te maken voor het verlenen van een aantal omschreven diensten op jaarbasis voor een vast bedrag op een redelijke begroting die dan eventueel achteraf wederzijds kan worden aangepast.

In beginsel wordt per kwartaal gedeclareerd, tenzij de zaak aanleiding geeft om dat anders te doen. Betalingstermijn voor declaraties is 30 dagen.