containers

De vervoerder van personen kan zijn aansprakelijkheid voor schade op verschillende manieren beperken. Dit kan per reiziger, per stuk bagage of per gebeurtenis. De aansprakelijkheidslimiet voor dood en letsel van een reiziger bij personenvervoer over binnenwateren was tot 1 januari 2021 EUR 137.000.

Met ingang van 1 januari 2021 zijn de aansprakelijkheidslimieten voor personenvervoer over de binnenwateren aanzienlijk verhoogd. De aanleiding voor deze wijziging en nieuwe aansprakelijkheidslimieten lichten wij hieronder toe.

Wijzigingen aansprakelijkheidslimieten 2008 en 2014

Internationaal gezien valt op dat de aansprakelijkheidslimieten in het vervoerrecht onder druk staan. Hierdoor zijn veel aansprakelijkheidslimieten de afgelopen jaren verhoogd.

Sinds 2008 bestond er voor nationaal openbaar wegvervoer en tramvervoer een limiet van EUR 1 miljoen en bestond er voor nationaal openbaar spoorvervoer een limiet van 175.000 SDR (art. 8:110 BW). Sinds 2014 geldt, afhankelijk van de oorzaak, voor personenvervoer over zee een limiet van 250.000 SDR of 400.000 SDR (overeenkomstig art. 3 en 7 Verdrag van Athene).

Daarentegen dateerde de aansprakelijkheidslimiet voor personenvervoer over de binnenwateren nog van 1 april 1991. Deze signalering vormde aanleiding voor de nodige discussie, zowel in de rechtspraak, als in de literatuur.

Oordeel van de Hoge Raad over de hoogte van de aansprakelijkheidslimiet

In het voorjaar van 2018 wees de Hoge Raad een arrest dat de discussie over de hoogte van de aansprakelijkheidslimieten in de rechtspraak deed bedaren (Hoge Raad 18 mei 2018, S&S 2018, 85). Onderwerp van geschil was de eventuele doorbreking van de geldende aansprakelijkheidslimiet voor personenvervoer over de binnenwateren op grond van de eisen van de redelijkheid en billijkheid.

De Hoge Raad zag geen ruimte om de aansprakelijkheidslimiet op deze grond buiten toepassing te laten. Wel zag de Hoge Raad aanleiding om een inflatiecorrectie toe te passen op de aansprakelijkheidslimiet. Gerekend vanaf 1991 tot het jaar van het ongeval, overwoog de Hoge Raad  een verhoging van de aansprakelijkheidslimiet van EUR 137.000 naar EUR 198.787.

Verhoging aansprakelijkheidslimiet personenvervoer binnenwateren

Na het arrest van de Hoge Raad was het definitief aan de wetgever om de aansprakelijkheidslimieten te verhogen. Zo geschiedde en met ingang van 1 januari 2021 gelden nieuwe aansprakelijkheidslimieten. Voor de hoogte hiervan heeft de wetgever inspiratie gevonden in het CLNI 2012.

Voor personenvervoer over de binnenwateren gaat het om de volgende wijzigingen:

  • De aansprakelijkheidslimiet voor personenvervoer over binnenwater (art. 8:893 lid 1 BW) wijzigt van EUR 137.000 naar 400.000 SDR voor dood of letsel van een reiziger.
  • De aansprakelijkheidslimiet voor personenvervoer over binnenwater (art. 8:893 lid 1 BW) wijzigt van EUR 1.000 naar EUR 1.500 voor vertraging van een reiziger en verlies, beschadiging of vertraging van diens bagage.
  • De aansprakelijkheidslimiet voor binnenlands openbaar personenvervoer (art. 8:100 BW) wijzigt van EUR 137.000 naar 400.000 SDR voor dood en letsel van een reiziger.
  • Eveneens wijzigt de aansprakelijkheidslimiet voor overeenkomsten van personenvervoer die niet elders in Boek 8 BW zijn geregeld (art. 8:85 BW ) van EUR 137.000 naar 400.000 SDR voor dood en letsel van een reiziger.