binnenvaart

Goederenvervoer

Het goederenvervoer via de zee wordt veelal uitgevoerd onder zeevrachtbrief (sea waybill) of cognossement (bill of lading) hierbij speelt doorgaans (internationale) regelgeving een rol, zoals de Hague-Visby Rules, de Hamburg Rules en (in de toekomst) de Rotterdam Rules. Deze verdragen bevatten bepalingen omtrent onderwerpen als beperking/uitsluiting van aansprakelijkheid, zeewaardigheid en omtrent de verantwoordelijkheden van de vervoerder. De binnenvaart wordt ook geconfronteerd met allerlei wet- en regelgeving waaronder het CMNI-verdrag. Smallegange Advocaten staat cliënten op het gebied van goederenvervoer per zee en binnenvaart bij.

Personenvervoer

In het personenvervoer spelen vele regels en risico’s een rol. Het is dan ook belangrijk goede (algemene) voorwaarden te hanteren en te weten welke positie de rederij en passagier hebben op grond van de (inter)nationale rechtspraak en wetgeving (zoals het verdrag van Athene). Een passagier kan geconfronteerd worden met beschadiging of verlies van bagage, lichamelijk letsel of met vertragingen. Rederijen kunnen zich doorgaans beroepen op de daarvoor vastgestelde limieten. Smallegange Advocaten assisteert en adviseert bij het opstellen van (algemene) voorwaarden.

Bevrachting

Smallegange Advocaten staat zowel bevrachters als eigenaren bij in onder andere tijd-, romp- en reisbevrachtingszaken. Wij hebben ruime ervaring met (standaard) bevrachtingsovereenkomsten (charter-parties) en hebben uitgebreide kennis van het (juridisch) krachtenveld waar een bevrachter zich in begeeft. 

Aanvaringen

Aanvaringen hebben doorgaans allerlei financiële, persoonlijke én juridische gevolgen. Zo ontstaan er vraagstukken over onder andere de verzekeringsdekking, de schuldverdeling, de regrespositie van de verzekeraar en over eventuele beperkingen van aansprakelijkheid. Smallegange staat u bij met advies en onderneemt de nodige stappen om de zaak tot een goed einde te brengen.

Hulp en berging

Smallegange Advocaten adviseert onder andere eigenaren, bevrachters en bergers in het kader van de (internationale) wet- en regelgeving bij bergingszaken. Veelal wordt bij berging gebruik gemaakt van standaardovereenkomsten zoals het Lloyd’s Open Form (LOF). Wij kennen dan ook de ins- en outs van dergelijke formulieren en bepalingen zoals de ‘SCOPIC-clause’.

Averij-grosse

Bij schade ontstaan aan een schip of lading tijdens vervoer kan er onderscheid gemaakt worden tussen averij-particulier en averij-grosse. Averij-particulier omvat de kosten en/of schade die uitsluitend voor rekening van de scheepeigenaar komen wiens schip beschadigd is geraakt of voor rekening komen van de ladingeigenaar wiens lading schade heeft opgelopen. Averij-particulier dient onderscheiden te worden van averij-grosse. Men spreekt van averij-grosse (general average) in het geval de schade aan het schip en/of de lading ontstaat door een handeling die in een noodsituatie tot doel heeft om het schip, de opvarenden en (de rest van) de lading te redden. Regels omtrent averij-grosse en de uitwerking daarvan in de praktijk vindt men onder meer in de Averij-Grosse Regels IVR 2006 (binnenvaart) en de York-Antwerp Rules 2004 (zeevaart). Mocht u in het geval van averij-grosse naast een dispacheur/loss adjuster behoefte hebben aan juridische bijstand, neem dan contact op met Smallegange Advocaten.

Wrakopruiming

In het geval een schip zinkt op Nederlandse territoriale/binnenwateren of in de Nederlandse Exclusieve Economische Zone kunnen de betrokken partijen geconfronteerd worden met diverse verplichtingen betreffende het opruimen van het wrak en daarmee verband houdende aansprakelijkheden. Te denken valt aan verplichtingen die onder meer volgen uit de Wrakkenwet, het Wrakopruimingsverdrag 2007 (het verdrag van Nairobi) en de Wet Bestrijding Maritieme Ongevallen. Smallegange Advocaten assisteert en adviseert u bij vraagstukken op dit gebied.

Gevaarlijke stoffen

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is strikt gereguleerd en omringd met een breed scala aan verplichtingen waarmee vervoerder, scheepseigenaar en andere betrokken partijen rekening moeten houden. Smallegange Advocaten adviseert over deze regels en de overkoepelende regelgeving onder meer te vinden in de IMDG-Code, de ADN en het ‘Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen’ en het daarbij horende protocol uit 2010 (HNS-Verdrag 1996/2010).

Zware lading

Het vervoeren van zware ladingen is een aparte tak van sport in het (zee)vervoer. Doorgaans worden specialistische schepen ingeschakeld ter vervoer van bijvoorbeeld casco’s, schepen en (delen van) boorplatformen en windmolens. Het vervoeren van een zware lading brengt allerlei risico’s en vraagstukken met zich mee, Smallegange Advocaten kan u hierbij adviseren en waar nodig bijstaan. 

Beperking van aansprakelijkheid

Wanneer een zaak daar aanleiding toe geeft en er sprake is van (een) vordering(en) waarvoor de scheepseigenaar zijn aansprakelijkheid kan en mag beperken, heeft de scheepseigenaar de optie één of meerdere beperkingsfondsen te stellen. Mogelijkheden daartoe zijn onder meer te vinden in het Londens Beperkingsverdrag 1976/1996 (LLMC) en de CLNI 1988/2012. Smallegange Advocaten adviseert en assisteert bij vraagstukken over de mogelijkheden tot het beperken van aansprakelijkheid in de zeevaart of de binnenvaart.

Scheepsmanagement

Smallegange Advocaten staat scheepsmanagers bij in een verscheidenheid aan zaken. Tevens adviseert zij omtrent overeenkomsten en algemene voorwaarden met betrekking tot scheepsmanagement. Indien u als scheepsmanager geconfronteerd wordt met een juridisch geschil of advies wilt inwinnen, neem dan contact op met Smallegange Advocaten.